Gezondheids- en veiligheidsbeleid

 

1. Inleiding en doelstellingen

Het doel van Health & Safety ("H & S") op de werkplek is om het risico te verminderen dat onze werknemers schade ondervinden door werk en om werkgerelateerde ziekte te verminderen door een veilige werkomgeving te bieden.

Het doel van dit beleid is uiteenzetten hoe wij in Teleperformance H & S op de werkplek en ons H & S-beheerskader beheren door te definiëren wie wat doet, wanneer en hoe zij dit doen. Het beleid is van toepassing op iedereen die onze faciliteiten betreedt, zoals werknemers, aannemers en bezoekers.

Onze medewerkers spenderen een aanzienlijk deel van hun tijd en energie aan hun werk. Daarom speelt Teleperformance een cruciale rol bij het verbeteren van de gezondheid, het welzijn en uiteindelijk de kwaliteit van leven van onze medewerkers, niet alleen als werkgever, maar ook als pleitbezorger van gezondheid in de samenleving.

In deze context bevordert Teleperformance gezondheidsvaardigheden als "het vermogen om gezonde gezondheidsbeslissingen te nemen in de context van het dagelijks leven - thuis, op het werk en op het werk".

2. Verklaring van het algemene beleid

• Lokale gezondheids- en veiligheidswetgeving moet voorrang hebben als deze verder gaat dan de Teleperformance-standaard

• Het bieden van adequate controle over de gezondheids- en veiligheidsrisico's die voortvloeien uit onze activiteiten op de werkplek

• Om onze werknemers te raadplegen over zaken die hun gezondheid en veiligheid betreffen

• Om veilige werkplekken en apparatuur aan te bieden en te onderhouden

• Om veilig gebruik en gebruik van stoffen te garanderen

• Het verstrekken van gezondheids- en veiligheidsinformatie, instructie en supervisie voor werknemers

• Om ervoor te zorgen dat alle werknemers competent zijn om hun rol te voltooien en om hen adequate training en middelen te geven

• Om ongelukken en gevallen van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen te helpen verminderen

• Om veilige en gezonde werkomstandigheden te behouden en

• Om dit beleid en raamwerk indien nodig met regelmatige tussenpozen te beoordelen en herzien, maar ten minste jaarlijks of als er belangrijke veranderingen in de werkzaamheden plaatsvinden.

3. Verantwoordelijkheden

3.1. Verantwoordelijkheden Teleperformance

Als werkgever heeft Teleperformance de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid van zijn volledige personeel.

De algehele verantwoordelijkheid voor de implementatie van dit beleid ligt bij de Group Chief Executive Officer (Group CEO). Elke landmanager is op lokaal niveau verantwoordelijk voor de implementatie van dit beleid binnen zijn of haar controlegebied.

De dagelijkse verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit beleid wordt ingevoerd, kan worden gedelegeerd aan een geschikte gekwalificeerde en ervaren manager (de "H & S SME"). Als een bedrijf meerdere sites heeft, is het belangrijk om aan te geven wie verantwoordelijk is voor elke locatie. Elk bedrijf nomineert een H & S-commissie en / of team om gezondheids- en veiligheidsrisico's te evalueren en doet aanbevelingen om deze risico's te verminderen. Het H & S-comité moet vertegenwoordigd zijn door het senior managementteam (dat wil zeggen CEO, CFO, EVPO, CHRO, CIO).

3.2. Verantwoordelijkheden van de werknemers

Het is de plicht van elke persoon op het werk om redelijke zorg te nemen voor zijn eigen gezondheid en veiligheid, en die van anderen die mogelijk beïnvloed worden door hun daden of nalatigheden. Deze taken omvatten:

• Samenwerking met lijnmanagers en andere afdelingsmanagers om ervoor te zorgen dat veilige en gezonde werkmethoden worden gehandhaafd

• Directe melding aan het management (of de klant bij het werken in faciliteiten van de klant) over eventuele gezondheids- en veiligheidsaspecten

• Verantwoordelijk handelen (inclusief leesmateriaal en het bijwonen van trainingen) en afzien van onveilig gedrag op het werk.

4. Omvang

4.1. Teleperformance-voorzieningen

De reikwijdte van dit beleid is beperkt tot sites van Teleperformance, ongeacht of deze worden gehuurd of eigendom zijn van, gedeeld of dedicated.

 

4.2. Client faciliteiten

Teleperformance heeft een aantal activiteiten waarbij werknemers van Teleperformance op het terrein van de klant werken. Hoewel het HGP-beleid van Teleperformance op onze werknemers van toepassing is, heeft het lokale H & S-beleid van de klant voorrang. De relevante manager moet ervoor zorgen dat er een adequaat lokaal beleid en lokale regelingen zijn. In gevallen waarin de klant geen specifiek H & S-beleid heeft, moeten deze minimaal voldoen aan de vereisten van het H & S-beleid voor Teleperformance.

5. Gezondheids- en veiligheidsrisico's die voortvloeien uit onze werkzaamheden

5.1. Maandelijkse H & S-inspecties

Maandelijkse inspecties worden uitgevoerd door de H & S SME. Na de inspectie komt de H & S SME samen met de H & S-commissie om te evalueren en te bepalen welke corrigerende maatregelen moeten worden genomen. De verantwoordelijkheid voor het controleren van de uitvoering van de acties ligt bij de VG-commissie.

5.2. Algemene risicobeoordelingen

Generieke risicobeoordelingen wijzen op algemeen geïdentificeerde gevaren (dat wil zeggen dingen met het potentieel om schade te veroorzaken) en beheersmaatregelen / voorzorgsmaatregelen (dat wil zeggen manieren om de waarschijnlijkheid van het gevaar dat schade veroorzaakt) te verminderen in verband met algemene locaties, evenementen of activiteiten. Generieke risicobeoordelingen zullen worden uitgevoerd door de mensen ("H & S SME") waaraan de dagelijkse verantwoordelijkheid is gedelegeerd. Deze moeten jaarlijks worden herzien of wanneer de werkzaamheden worden gewijzigd naargelang wat zich het eerst voordoet, bijvoorbeeld in geval van een opknapbeurt van de site of nieuwe activiteit.

5.3. Specifieke risicobeoordelingen

Afdelingsspecifieke risicobeoordelingen zullen worden uitgevoerd door het departementale lijnmanagement wanneer een werkactiviteit verandert. Deze moeten jaarlijks worden herzien of wanneer de werkzaamheden worden gewijzigd naargelang wat zich eerder voordoet.

5.4. Rapportage van risicobeoordelingen

De bevindingen van de risicobeoordelingen worden gerapporteerd aan de H & S-commissie en / of het team. De verantwoordelijkheid voor het afronden van de risicobeoordelingen en de vereiste acties ligt bij de H & S-commissie. Als een risico zo belangrijk wordt geacht, moet het Executive Management-team op de hoogte worden gehouden en zo snel mogelijk corrigerende maatregelen nemen. De verantwoordelijkheid voor het controleren of de geïmplementeerde acties de risico's hebben verwijderd / verminderd, ligt bij de risicobeoordelaar.

6. Consulting met medewerkers

Teleperformance zal alle werknemers raadplegen over H & S-aangelegenheden die hen aangaan, hetzij rechtstreeks, hetzij via een gekozen commissie (vrijwillige rol), d.w.z. H & S of Employee Forum.

Overleg kan worden gegeven via fora, focusgroepen, intranet, e-mailkanalen of elk ander geschikt communicatiekanaal van de Groep.

7. Veilige voorzieningen en apparatuur

Teleperformance zal ervoor zorgen dat alle machines en apparatuur die onderhoud vereisen worden geïdentificeerd (generatoren, elektrische apparatuur, airconditioningsystemen), dat het onderhoud is voltooid en dat nieuwe of gebruikte apparatuur voldoet aan de huidige gezondheids- en veiligheidsnormen.

8. Veilige hantering en gebruik van stoffen

Teleperformance zal ervoor zorgen dat alle gevaarlijke stoffen worden geïdentificeerd en gecontroleerd op een manier die risico's vermindert of elimineert.

9. Informatie, instructie en toezicht

Teleperformance zal ervoor zorgen dat alle relevante gezondheids- en veiligheidsinformatie beschikbaar is voor alle medewerkers via groeps-communicatiekanalen, evenals posters, banners en folders.

De Country Manager moet ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsadvies beschikbaar is voor alle medewerkers van de relevante afdeling, bijvoorbeeld de manager van de locatiefaciliteiten of de HR-afdeling.

De Country Manager moet ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsinformatie beschikbaar is voor werknemers die werken op locaties die onder controle staan ​​van andere werkgevers (klanten) en die worden aangeboden door relevante Account / Business Manager.

10. Training

Alle werknemers moeten een gezondheids- en veiligheidsinductietraining (verstrekt door de trainingsafdeling) krijgen wanneer ze aan het werk gaan, wat basisbeginselen moet omvatten zoals noodprocedures en eerste hulp. Er moet ook relevante arbeidsspecifieke gezondheids- en veiligheidstraining zijn (verzorgd door het bedrijf). Alle trainingen moeten door personeel worden gedocumenteerd en afgetekend om begrip te erkennen. Opfriscursussen moeten periodiek worden gegeven.

11. Ongevallen, eerste hulp en arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen

Teleperformance zal zorgen voor een adequate eerste hulpverlening aan werknemers en bezoekers. EHBO'ers worden op elke locatie aangesteld. Alle details van opgeleide EHBO'ers worden weergegeven op de mededelingenborden. EHBO-kisten worden op verschillende eerste hulppunten rond de faciliteiten bewaard en moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze ten alle tijde volledig zijn uitgerust.

Risicobeoordelingen zullen worden uitgevoerd om te bepalen waar speciaal gezondheidstoezicht nodig is (dat wil zeggen nachtdienst).

12. Noodprocedures & evacuatie

Het bedrijf zal ervoor zorgen dat er een vastgestelde procedure is om geïdentificeerde ernstige noodsituaties te dekken via een gedocumenteerde noodprocedure. Dit moet minimaal betrekking hebben hoe vaak ze worden getest, gecontroleerd en door wie, d.w.z. Noodevacuatieprocedures.

 13. Stress

Teleperformance erkent dat stress op de werkplek een kwestie kan zijn van gezondheid en veiligheid en erkent het belang van het identificeren en verminderen van stressoren op de werkplek.

14. Ongevallen, incidenten en bijna-ongeluk rapportage

Het bedrijf zorgt ervoor dat er een effectief systeem is voor het bewaken, rapporteren, vastleggen en onderzoeken van alle ongevallen, incidenten, bijna-ongevallen en slechte gezondheid, inclusief stressgerelateerde incidenten. Een jaarverslag zal door het bedrijf worden gepubliceerd.

15. Jaarlijkse H & S-rapportage

Jaarlijks wordt een rapportage door elke dochteronderneming gepubliceerd en aan de CEO van de Groep gezonden. De CEO van de Groep zal elk rapport beoordelen om na te gaan wat de H & S-mogelijkheden van Teleperformance zijn.

16.       Tools & Templates

• Maandelijkse inspectie van de site-inspectie: voorbeelden van Teleperformance UK (1a) en Teleperformance US (1b)

• Fire Drill Report (Noodprocedures & evacuatie): voorbeelden van Teleperformance UK (2a en 2b)

• Ongevals- en ongevallenformulieren: voorbeeld van Teleperformance UK (3a) en Teleperformance US (3b), en voorbeeld van Monthly Accident, Incident & near miss Reporting van Teleperformance UK (3C)

• H & S Committee Meeting Template: voorbeeld uit UK (4a) en VS (4b)

• Gevaarlijke stoffen (per product): voorbeeld van Teleperformance UK (5a) en Teleperformance USA (5b) in te vullen door schoonmaakbedrijven of personen die stoffen gebruiken

• Generieke risicobeoordelingssjabloon: voorbeeld van Teleperformance UK (6)

• Jaarlijkse H & S-audit: voorbeeld van Teleperformance UK (7)

• Jaarlijks H & S-rapport: voorbeeld uit het VK (8)

• Overzicht van H & S-inductietraining op hoog niveau (9)

• Stresspreventie - ref Passion4U-programma

• De algemene en lokale naleving van het OHS-beleid van Teleperformance via H & S-procedures en -controles in TP-beleid

Het is de verantwoordelijkheid van de CSR Commissie om relevant beleid te ontwikkelen en te verspreiden, vragen te beantwoorden, mogelijke inbreuken op dit beleid te analyseren en te stoppen en instructies te geven voor het implementeren van actieve maatregelen om naleving te maximaliseren.

De CSR Commissie kan via de e-mail worden bereikt op csr@teleperformance.com.