Milieubeleid

Teleperformance Global Milieubeleidsverklaring

Teleperformance is een toonaangevende wereldwijd bedrijf op het gebied van digitaal geïntegreerde zakelijke dienstverlening en biedt diensten op het gebied van costumer expierence management, backoffice diensten en kennis van bedrijfsprocessen. De 330.000 medewerkers van Teleperformance, gevestigd in 80 landen, ondersteunen elk jaar miljarden verbindingen in meer dan 265 talen en 170 markten. Als wereldwijde organisatie erkennen we dat onze bedrijfsactiviteiten een directe impact hebben op het milieu door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water en de productie van afval.
Teleperformance verplicht zich ertoe te voldoen aan de relevante nalevingsnormen die de organisatie onderschrijft; terwijl we ook streven naar voortdurende verbetering van onze milieusystemen om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren.
Dit beleid is geïntegreerd in het Corporate Governance-kader voor Teleperformance. Het beleid inzake milieubescherming en de onderstaande stellingen maken deel uit van het bedrijfsmanagementsysteem van de onderneming.

Het milieu-initiatief van Teleperformance, Citizen of the Planet, wordt volledig gesponsord en ondersteund door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Teleperformance Global Group.
"Het is duidelijk dat we VANDAAG moeten HANDELEN als we willen dat de wereld over 50 jaar een fatsoenlijke toekomst heeft... en dat onze kinderen een toekomst hebben" - Daniel Julien, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Het MVO-comité is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en voor de beschikbaarheid van voldoende middelen om de doelstellingen en streefcijfers van dit beleid te halen.

Lokale directies zijn via het lokale Milieucomités verantwoordelijk voor de praktische uitvoering en controle van hun milieusysteem. Alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen en doelstellingen binnen hun eigen gebied.
Het toepassingsgebied van dit beleid is van toepassing op al onze activiteiten, verspreid over de regio's, alle medewerkers, aannemers en zakenpartners die door Teleperformance worden ingehuurd.

Wij, bij Teleperformance, hebben de volgende doelen vastgesteld om onze milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken:

 • Al onze werknemers bewust maken van de bescherming van het milieu door middel van verschillende programma's voor werknemersbetrokkenheid, opleidingen en bewustmakingscampagnes.
 • Behoud van natuurlijke hulpbronnen door het verbeteren van de hulpbronnenefficiëntie - energie & water
 • Het identificeren van energiebesparende initiatieven binnen onze activiteiten om het energieverbruik en de daarmee samenhangende broeikasgasemissies van de Groep te verminderen.
 • Onze CO2-voetafdruk (CF) per werknemer in alle landen te verminderen en de prestaties op regelmatige basis te volgen
 • Vermindering van het aantal verplaatsingen (door de lucht en op de weg) in al onze landen door het aanmoedigen van virtuele ontmoetingsplatformen, het gebruik van het openbaar vervoer en het aanbevelen van carpooling.
 • De ecologische voetafdruk van onze IT-infrastructuur en -activiteiten, inclusief datacenters, verminderen door middel van Green IT Initiatieven.
 • Het principe van de circulaire werking voor een duurzaam afvalbeheer in onze bedrijfsvoering door middel van afvalbeperking, recycling en milieuvriendelijke verwijdering volgens de wettelijke voorschriften en/of de beste praktijkervaringen in de sector.
 • Integratie van milieuoverwegingen als criterium bij de keuze van de nieuwe kantoorinfrastructuur
 • Streven naar groene inkoop van alle producten die we inkopen voor onze bedrijfsvoering
 • Leveranciers en aannemers betrekken bij milieuduurzaamheid door middel van trainingen en bewustwordingscampagnes; pre-kwalificatiecriteria ontwikkelen en de milieuoverwegingen integreren in de contractuele voorwaarden om samen onze doelstellingen van vergroening van de toeleveringsketen te bereiken.
 • Lokale operatie moet de prestaties van de doelstellingen en streefcijfers regelmatig vaststellen, controleren, benchmarken en herzien om ervoor te zorgen dat de milieudoelstellingen van de Teleperformance Groep worden gehaald.
 • Communiceer het milieubeleid aan alle medewerkers, klanten, aannemers en zakenpartners en zorg ervoor dat het beschikbaar is voor het publiek.
 • Voer de groepsbeoordelingen uit om de milieuprestaties van de activiteiten van het land op jaarbasis te evalueren.
 • Review het milieubeleid regelmatig om ervoor te zorgen dat het van toepassing blijft en relevant is voor onze bedrijfsvoering.

Teleperformance is toegewijd aan het vaststellen van de beste normen en het naleven van duurzame activiteiten om een positieve impact op de planeet verwezenlijken en daarmee te streven naar het nakomen van zijn milieuverplichtingen als een echt verantwoordelijke wereldwijde burger.